gooingujemy.pl

Regulamin Magic Shadow

Regulamin imprezy turystyczno – rekreacyjnej

„Magic Shadow”

§1 Definicje

 1. Impreza” – impreza turystyczno – rekreacyjna „Magic Shadow” organizowana w terminie 28.12.2017-01.01.2018
 2. Pojazdy” – samochody posiadające napęd na cztery koła (terenowe, SUV) biorące udział w imprezie

§2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa wspotkaniu „Magic Shadow”
 2. Termin: 28.12.2017-01.01.2018
 3. Impreza adresowana jest do posiadaczy samochodów posiadających napęd na cztery koła (terenówek, SUV).
 4. Wpisowe za udział w imprezie wynosi:1600zł
 1. Harmonogram imprezy – załącznik 1

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Wpłacenie wpisowego na konto organizatora
 2. Pojazd biorący udział w imprezie musi spełniać następujące warunki:
 • Dopuszczalna masa całkowita auta do 3,5 tony
 • Posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW
 • Posiadać ważne badania techniczne
 • Być zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu drogowego
 • Posiadać naklejkę z logo imprezy
 1. Uczestnik biorący udział w imprezie musi spełniać następujące warunki:
 • Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B
 • Kierowca i pasażerowie muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 1. Organizator nie będzie dokonywał sprawdzania powyższych warunków, zgłoszenie się do udziału w imprezie oznacza akceptację i deklarację spełnienia wszystkich warunków

 

§ 4 Informacje o przejeździe

 1. Przejazd uczestników odbywa się po wyznaczonej trasie, za samochodem organizatora.
 2. Na trasie przejazdu należy liczyć się z możliwością napotkania innych uczestników ruchu, wówczas należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Poza wyznaczonymi miejscami – próbami terenowymi – uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
 4. Kategorycznie zabrania się poruszania po uprawach leśnych i rolnych (poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora)
 5. Z uwagi na fakt, iż część trasy przebiega przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego, zabronione jest samowolne opuszczanie trasy
 6. Trasa przejazdu, jest do przejechania przez każdy fabryczny samochód terenowy z napędem 4×4, na oponach typu AT
 7. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się ściśle po trasie imprezy. Wyjątkiem są drogi publiczne.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po dniu 01.04.2017,zaliczka nie będzie zwracana
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie podczas jej trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. Opłata za udział w imprezie nie będzie zwracana

§5 Warunki bezpieczeństwa i wyłączenie odpowiedzialności

 1. Za osoby nieletnie uczestniczące w imprezie odpowiedzialni są ich opiekunowie prawni i kierowca załogi. Kierowca odpowiada za regulaminowe zachowanie załogi i jej bezpieczeństwo
 2. W trakcie prowadzenia pojazdów kategorycznie zabrania się spożywania przez kierowcę i pilota napojów alkoholowych oraz używania innych środków odurzających
 3. Załoga oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom organizatorów
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu imprezy lub niekoleżeńskie zachowanie uczestnik może zostać wykluczony z imprezy
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie trwania imprezy
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników imprezy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników imprezy. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników w trakcie trwania imprezy.
 7. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę a przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
 2. Uczestnik przesyłając organizatorowi zdjęcia, filmy z imprezy, upoważnia organizatora do ich kopiowania i rozpowszechniania
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni
 4. Wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane powyższym regulaminem, podejmuje organizator
loading